top of page
นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“Performance Motors” “เรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณโดยยึดตามมาตรฐานที่คุณคาดหวังจากสินค้าและบริการของเรา การดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลออกนอกประเทศไทย เป้าหมายของเราคือการสร้างและรักษาฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบไว้ใจกันกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของเรา เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรม และสถานที่อื่นๆ ของเรา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่คุณใช้ ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อดูว่ามีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะบอกกล่าวคุณเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่สำคัญ

 

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง หรือจากแหล่งอื่นๆ หรือผ่านทาง กลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา บริการหรือสินค้าที่คุณต้องการจากเราหรือกลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 1) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส อาชีพ ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ รายได้ ปีที่ทำงาน ข้อมูลที่ระบุในบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่คล้ายกัน) ข้อมูลบนเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล สูติบัตร ทะเบียนสมรส/หนังสือรับรองการหย่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน ภาพถ่าย บันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกการสนทนา ข้อมูลประกันชีวิต เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า ข้อมูลในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประวัติผู้ใช้ (เช่น ข่าวสารที่ได้รับการกำหนดค่า ผู้ให้บริการด้านเสียง) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

 2) รายละเอียดติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ รายละเอียดการจัดส่ง ที่อยู่เรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

 3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ใบแจ้งยอดธนาคาร จำนวนเงินกู้ รายละเอียดสัญญาทางการเงิน (เช่น จำนวนเงิน ประเภทของสัญญา สถานะของสัญญา เงินดาวน์ บอลลูน ค่างวด ชื่อผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาของเงินดาวน์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการจ่ายค่าบอลลูน) รายละเอียดเช็ค บันทึกข้อมูลเครดิต รายละเอียดตราสารทางการเงิน รายละเอียดการฝากเงิน จำนวนภาษี ยอดคงเหลือ ยอดค้างชำระหนี้ งบการเงิน หนังสือรับรองบริษัท รายชื่อ ผู้ถือหุ้น และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ

 4) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็นไมล์ แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ลักษณะประตูและประตูท้าย ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อน (เช่น เวลา ตำแหน่ง ความเร็ว) ข้อมูลจราจร ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเซ็นเซอร์ (เช่น เรดาร์ อุปกรณ์อัลตราโซนิค ท่าทาง เสียง) รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ ประกันสินเชื่อ การประกันภัยภาคบังคับและการประกันแบบ gap insurance) ค่าซาก (มูลค่าคงเหลือ) ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ (bluebook) ราคารถยนต์ วันนัดหมายให้บริการครั้งต่อไป เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดของ ConnectedDrive และการทำงานของ Connected Drive ข้อมูล GPS และตำแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ หมายเรียกและจดหมายจากตำรวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ

 5) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน (ถึงคุณและจากคุณ) วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน วันที่และสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับสินค้าหรือจัดส่งสินค้า แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม ตำแหน่งที่ตั้ง สถานะธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าและบริการที่คุณซื้อ ใบนำฝาก/ใบนำชำระเงิน บัตรชำระเงิน เรื่องร้องเรียนและการเรียกร้อง เวลาที่ต้องการซื้อ และยอดหนี้

 6) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ข้อมูล Telemetry คุกกี้และพิกเซล

 7) รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำรงชีวิต ทัศนคติ และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ของคุณ

8) รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชี ConnectedDrive บัญชี myBMW ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือชื่อผู้ใช้ รายละเอียดประวัติ ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการร้องเรียน คำสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการสั่งซื้อ ความสนใจของคุณ ความต้องการ คำติชม และคำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ

9) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลที่สาม พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของคุณ

 10) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่แสดงในเอกสารระบุตัวตน หมู่เลือด ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว การแพ้อาหาร) ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) และประวัติอาชญากรรม

 11) ข้อมูลอื่นๆ ที่ Performance Motors เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราและคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา (เลขที่สัญญา ประเภทสัญญา ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล) แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบสอบถาม

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินและการทวงถามหนี้ และ รายได้ของสมาชิกในครอบครัว โปรดให้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้รับทราบนโยบายและ/หรือขอความยินยอมตามที่จำเป็น

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้นหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลเท่านั้น ในกรณีที่เราทราบว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องข้างต้น เราจะทำการลบข้อมูลนั้นทันที หรือประมวลผลข้อมูลเฉพาะหากมีฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยฐานทางกฎหมายซึ่งรวมถึง (1) การปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้เราสามารถเริ่มหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณได้ (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม (4) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและปราบปรามอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ หรือ (6) การยินยอมของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1. วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของคุณ

1) การตลาดและการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การเข้าหากลุ่มเป้าหมายซ้ำ การจัดส่วนแบ่งการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการตลาด ประกาศ ข่าว ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ จากกลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยไม่สามารถพิจารณาให้ตั้งอยู่บนฐานทางกฎหมายอื่นๆ ได้

2) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เราอาจใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

    ก. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน: เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน

    ข. ข้อมูลสุขภาพ: เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้สิทธิประโยชน์แก่คุณ

    ค. ความพิการ: เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้สิทธิประโยชน์แก่คุณ

    ง. ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลจดจำใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน

    จ. ประวัติอาชญากรรม: เพื่อการตรวจสอบและสืบสวนภายใน

2.2. วัตถุประสงค์โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ

 1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญากับคุณ (ซึ่งรวมถึงการ ลงนามในสัญญา การดำเนินการตามสัญญา การทำข้อตกลงซ้ำ การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด และการจัดการเมื่อสิ้นสุดสัญญา) การจองการทดลองขับ การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริการอื่นๆ การส่งมอบแพคเกจต้อนรับ รายละเอียดของสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม เพื่อส่งจดหมายและ SMS แจ้งเตือน เพื่อพิจารณาการนำเสนอเงินกู้และคะแนนเครดิต เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อประมวลผลคำสั่ง การจัดส่ง การรับ การคืนผลิตภัณฑ์ การคืนเงิน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อให้ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า รวมถึงการบำรุงรักษาและการจองการซ่อมรถยนต์ เพื่อให้บริการ BMW ConnectedDrive พื้นฐาน (เช่น teleservice หรือ intelligent emergency call) เพื่อให้บริการ mobility service (ความช่วยเหลือระหว่างทาง) เพื่อประมวลผลการออกใบเสร็จ การจ่ายเงินสด จำนวนเงินที่ค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐานการซื้อ เพื่อออกบัตรชำระเงิน การจ่ายค่าเบี้ยประกัน การเจรจาประกันภัยและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย เพื่อส่งจดหมายแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อซื้อหรือขายรถมือสองหรือเสนอการประมูล เพื่อทำการประมูลรถ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกคืนรถ เพื่อจัดสรรลูกค้าที่มียอดค้างชำระ เสนอให้มีการ รีไฟแนนซ์ การจัดการเรื่องการยึดรถ และการให้บริการหลังการขาย

 2) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การเข้าหากลุ่มเป้าหมายซ้ำ การจัดส่วนแบ่งการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการตลาด ประกาศ ข่าว ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ จากกลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตามที่คุณได้ระบุความต้องการของคุณไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 3) การเข้าร่วมการแข่งขัน การจับรางวัล และการส่งเสริมการขายอื่นๆที่คล้ายกัน: เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการเสนอการขาย ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ การจับสลาก และข้อเสนอ/การส่งเสริมการขายอื่น (เช่น เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงคุณ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หุ้นส่วนที่จัดหาสินค้าให้เรา) แคมเปญทางเทคนิค กิจกรรม งานกิจกรรม และสัมมนา การทำการตลาดซ้ำ การเข้าหากลุ่มเป้าหมายซ้ำ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อประมวลผลและบริการจัดการการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนรับของขวัญ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรม เพื่อตรวจสอบประวัติผู้ใช้ทั้งหมดของคุณทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อประมวลผลการขอ VISA ของคุณและอำนวยความสะดวกให้แก่คุณในการเข้าร่วมการเดินทาง/งานกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

 4) การแนะนำและการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล: เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่คุณอาจจะสนใจทราบถึง ความต้องการของคุณ และปรับสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

 5) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ ระบุ และยืนยันคุณหรือตัวตนของคุณ

 6) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณ เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าว และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของคุณ

 7) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับคุณ เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรา ภายในกลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของคุณในฐานะสมาชิกของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณในการใช้สินค้าและบริการ เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ คำติชม การร้องเรียน การเรียกร้องประกัน ข้อพิพาท หรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การซ่อมแซมรถยนต์ การรับประกันและค่าความนิยม เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น แบบสำรวจดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า)

 8) การรวบรวมข้อมูล (profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัดความมีส่วนร่วมของคุณกับสินค้าและบริการ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัยการตลาด การสำรวจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและการจัดประเภท แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค เพื่อทำความรู้จักคุณมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจและเพื่อปรับเนื้อหาของเราให้เหมาะกับความชอบของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา เพื่อให้เห็นและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่ และการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ

 9) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุง วิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณและลูกค้าของเราทั้งหมดและภายในกลุ่มบริษัทของ Performance Motors ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อวัดประสิทธิภาพของสินค้าทางกายภาพ ทรัพย์สินดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาด เพื่อจัดการกลุ่มเป้าหมาย lead generation และ sales funnel เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพื่อให้เห็นและสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการยื่นคำขอและการขาย

10) เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณมากขึ้น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับ และสินค้าและบริการอื่นที่คุณอาจสนใจ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล (profiling) จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยการพิจารณาประเภทของสินค้าและบริการที่คุณใช้จากเรา คุณต้องการให้เราติดต่อคุณอย่างไร ฯลฯ เพื่อทราบข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจและการประเมินเครดิตลูกค้า

 11) การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม: เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อปรับปรุงการจัดวางรูปแบบ และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา

 12) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน

13) การปฏิบัติตามกฎ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุผลให้เชื่อว่ากฎหมายกำหนดให้เราปฏิบัติดังกล่าวและหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการ หรือคำสั่งของรัฐบาล เพื่อให้และจัดการกับบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อออกใบกำกับภาษีหรือแบบยื่นภาษีฉบับเต็ม เพื่อบันทึกและตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อจัดการกับใบสั่งและภาษีถนน เพื่อการรายงานธุรกรรมใดๆ ต่อสำนักงานปปง. เพื่อส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรและออกหนังสือเครดิตบูโรให้กับคุณ เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้านภาษี ผู้บังคับใช้กฎหมายด้านบริการทางการเงิน และหน่วยงานรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ และตรวจสอบหรือป้องกันอาชญากรรม

14) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของเรา ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเรา

15) การตรวจจับการทุจริต เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

16) ธุรกรรมองค์กร ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

17) ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

18) ชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีคำขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้กับคุณได้ เราจะขอการยินยอมจากคุณเมื่อกฎหมายกำหนดว่าการโอนข้อมูลออกนอกประเทศนั้นต้องได้รับการยินยอม

 

3. เราเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับใคร

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้ โดยบุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากคุณคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

3.1. ระบบนิเวศของข้อมูล (data eco system) ของกลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เนื่องจากบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของ Sime Darby (ซึ่งรวมถึงบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศภายใต้ Sime Darby Group ซึ่งร่วมมือกันและต่างให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราอาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ Sime Darby Group ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของ Sime Darby Group สามารถใช้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลที่บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมา

3.2. ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพื่อให้บริการต่างๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาสินค้าบริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท ผู้ให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (10) บริษัทที่ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) บริษัทและนายหน้าประกันภัย และ/หรือ (16) ผู้ให้บริการประมูล

ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับการธนาคาร การเงิน เครดิต เงินกู้ ยานพาหนะ การประกันภัย โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก การค้าส่ง การเช่าอุปกรณ์ รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เราอาจร่วมเสนอสินค้าหรือบริการ หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่เราอาจเสนอให้แก่คุณ

3.4. การใช้โซเชียลปลั๊กอินของ Facebook บน www.bmw-performancemotors.com

ฟีเจอร์หนึ่งของ Sime Darby Group บนโดเมน www.bmw-performancemotors.com  คือการใช้โซเชียล ปลั๊กอิน (“ปลั๊กอิน”) จากเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค facebook.com ซึ่งดำเนินการโดย Facebook, Inc. เลขที่ 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 สหรัฐอเมริกา (“Facebook”) ปลั๊กอินเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ของ Facebook อยู่

เมื่อคุณเข้าสู่ Performance Motors  (Thailand) บนโดเมน www.bmw-performancemotors.com  เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook โดยตรง Facebook จะโอนเนื้อหาของปลั๊กอินเข้าสู่เบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงโดยเบราว์เซอร์ของคุณจะรวมเนื้อหานั้นเข้ากับเว็บไซต์

การรวมเนื้อหานี้จะทำให้ Facebook ได้รับข้อมูลที่คุณเข้าถึงในหน้าของ Performance Motors (Thailand) หากคุณลงชื่อ เข้าใช้ด้วย Facebook จะเป็นการเข้าเพจโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ โปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าชม Internet presence ของเราบนโดเมน www.bmw-performancemotors.com  ไม่ว่าคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอินหรือไม่ก็ตาม หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอิน เช่น ด้วยการคลิกปุ่ม “ถูกใจ” เบราว์เซอร์ของคุณจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง Facebook โดยตรงและจะบันทึกไว้ที่ Facebook คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงวิธีที่ Facebook ประมวลผลและใช้ข้อมูล สิทธิของคุณ และการตั้งค่าต่างๆ เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณได้ในหมายเหตุด้านการคุ้มครองข้อมูลของ Facebook (http://www.facebook.com/policy.php)

หากคุณไม่ต้องการให้ Facebook รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่าน Internet presence ของเรา คุณจะต้องลงชื่อออกจาก Facebook ก่อนเข้า Performance Motors (Thailand) บนโดเมน www.bmw-performancemotors.com

3.5. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้มีอำนาจ หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลอื่นหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

3.6. ที่ปรึกษา

ซึ่งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย

3.7. สมาคม

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

3.8. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา บุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่ได้มีการกำหนดกฏเกณฑ์ว่าประเทศปลายทางใดที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนและดำเนินมาตรการเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายรับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือข้อยกเว้นอื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อกฎหมายกำหนดว่าการโอนข้อมูลออกนอกประเทศนั้นต้องได้รับความยินยอม

 

5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หากข้อมูลถูกประมวลผลเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ข้อมูลนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถติดตามถึงตัวคุณได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายแล้ว อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

 

6. คุกกี้และพิกเซล และวิธีการใช้คุกกี้และพิกเซล

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางรายการจากคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้สำหรับประวัติการเข้าชม

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์จะคัดลอกเข้าสู่ฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่มีไวรัสใดๆ คุกกี้จากเว็บไซต์ของเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎแล้ว จะมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเป็นเวลาเท่าที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อการประเมินทางสถิติโดยไม่ระบุชื่อและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน ในบางครั้งอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในบางส่วนของเว็บไซต์ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากคุณเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์เหล่านี้

นอกจากนี้เรายังติดตั้งพิกเซลซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เราใช้เพื่อทำความเข้าใจคุณมากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้จะทำให้เรารู้จักคุณมากขึ้น

คุณสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้และพิกเซลได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้

 

7. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้น คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับ ตัวคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลที่คุณขอ

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยหากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่เรา (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

4) สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

5) สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

6) สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่คุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลของคุณหรือทำให้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8) สิทธิในการร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. รายละเอียดติดต่อของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

    ชื่อบริษัท: บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

    ที่อยู่: 25/14-15 หมู่ที่ 4 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

   หมายเลขโทรศัพท์: +662 900 5700

bottom of page